Huurvoorwaarden

 

Op onze locaties in Olst (Holstohus) en Wijhe (‘t SPOC) zijn veel mogelijkheden voor uw activiteit. Hieronder vindt u de huurvoorwaarden.

Specifieke wensen of vragen? Neem dan contact met ons op.
Alles is bespreekbaar en van alles is mogelijk.

CARLA LEURINK
CARLA LEURINK

OFFICE MANAGER

spontaan, direct, regeltante, loyaal

c.leurink@uthuus.nl
(voor reserveringen: reserveringen@uthuus.nl)
06 - 83 22 99 18

Sportaccommodaties en multifunctionle ruimtes in beheer van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe

Versie juli 2019

 

inhoudsopgave


A: ALGEMEEN 

A.01 – Begrippen
A.02 – De huurovereenkomst en opties
A.03 – Huurtarief en betalingsvoorwaarden
A.04 – Automatische incasso en incassoprocedure
A.05 – Annulering en opzegging
A.06 – Huisregels
A.07 – Vergunningen en ontheffingen
A.08 – Aansprakelijkheid
A.09 – Publiciteit
A.10 – Toezicht
A.11 – Huisregels en veiligheid
A.12 – Sleutelgebruik
A.13 – Geschillen
A.14 – Inwerkingtreding

 

B: SPORTACCOMMODATIES
B.01 – Hygiëne
B.02 – Gebruik sportaccommodaties
B.03 – Overig

 

C: MULTIFUNCTIONELE RUIMTES
C.01 – Gebruik van de multifunctionele ruimtes

 

D: HANDLEIDING BIJ ONTRUIMING VAN SPORTACCOMMODATIES EN MULTIFUNCTIONELE RUIMTES
D.01.01 – Situaties
D.01.02 – Prioriteitenstelling
D.01.03 – Taken bedrijfshulpverleners (BHV-er)
D.01.04 – Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
D.01.05 – Hoe te handelen bij het ontdekken van een brand

A: Algemeen 


A.01 Begrippen 

Verhuurder: De Stichting Kulturhus Olst-Wijhe.

Huurder: De partij, met wie de verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot de huur van een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte.

Sportaccommodatie: Een sporthal of een deel daarvan.

Multifunctionele ruimten: Andere, dan sportruimten, in een door Stichting Kulturhus Olst-Wijhe beheerde accommodatie.

Aanvraag: Een door de huurder gedaan verzoek, via een brief, telefoon of e-mail aan verhuurder voor de huur van een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte.

Annulering: Een door de verhuurder of huurder  aangegeven afgelasting (schriftelijk of per e-mail) van een bevestigde verhuur van een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte of van een aanvraag.

Beheerder: Persoon die door de verhuurder is aangesteld en belast met het toezicht op het gebruik van de ruimten.

Betalingsvoorwaarden: De voorwaarden waaraan de betalingen moeten voldoen.

Bevestiging: De bevestiging (schriftelijk of per e-mail) van de verhuur van een sportaccommodatie of multifunctionele ruimte.

BHV-er: Een op het gebied van de bedrijfshulpverlening deskundige, die de ernst van calamiteiten en de hierdoor te nemen maatregelen kan beoordelen en vervolgens hier naar zal handelen.

Evenementen: Het gebruik van een sportaccommodatie of multifunctionele ruimte anders dan voor het reguliere (sport)gebruik waarvoor aanvullende gebruiksvoorwaarden door de verhuurder, bijvoorbeeld vanwege eisen van Brandweer, Politie of gemeente kunnen worden gesteld.

Huisregels: Specifiek voor gebruik van de gehuurde accommodatie of materialen geldende regels die in de accommodatie of bij de materialen kenbaar worden gemaakt en waar de huurder door huur van de accommodatie mee instemt.

Huurovereenkomst: De huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder, – voor het gebruik van een sportaccommodatie en/of multifunctionele ruimte gedurende de overeengekomen periode, dag, tijd, tarieven en bijzonderheden en – die tot stand komt door een aanvraag en een bevestiging.

Huurtarieven: Jaarlijks door het bestuur van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe vastgestelde bedragen waarvoor een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte wordt verhuurd.

Huurvoorwaarden: De voorwaarden waaronder een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte wordt gehuurd en waar de huurder mee instemt.

Incassoprocedure: Het proces waarmee achterstallige huurbetalingen worden geïnd.

Incidentele huur: Huur van een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte met een ad hoc of tijdelijk karakter.

Ontruimer: Personen die een accommodatie in geval van een calamiteit (brand, bommelding, instortingsgevaar, etc.) moeten, mogen en kunnen ontruimen.

Opzegging: Een annulering.

Opzegtermijn: Tijdsduur die in acht wordt genomen voor een annulering.

Personeel: Personen werkzaam voor en/of handelend namens de verhuurder in de gehuurde accommodatie.

Seizoensgebruik: Huurders die een ruimte of ruimtes afnemen voor gebruik van bijv. trainingen, lessen, behandelingen, spreekuren en repetities volgens een repeterend vast patroon gedurende een heel seizoen. De seizoensperiode loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Sleutelgebruik: Het gebruik van een sportaccommodatie of multifunctionele ruimte zonder dat ten tijde van het gebruik personeel van de verhuurder aanwezig is.

Waarborgsom: Een door de huurder te betalen bedrag ter zekerheid van het nakomen van diens verplichtingen ten opzichte van de verhuurder.

 

 

A.02 De huurovereenkomst en opties

A.02.01 De inhoud van de huurovereenkomst wordt gevormd door de bevestiging van een aanvraag en de huurvoorwaarden van sportaccommodaties en multifunctionele ruimtes in beheer bij Stichting Kulturhus Olst-Wijhe.

A.02.02 De huurovereenkomst komt tot stand door een bevestiging door verhuurder van een aanvraag aan een huurder. Het staat de verhuurder ten allen tijden vrij om een aanvraag al dan niet te honoreren en ter zake al dan niet een huurovereenkomst te sluiten.

A.02.03 De huurvoorwaarden die van toepassing zijn bestaan uit het algemene gedeelte, zijnde deel A en deel D en de specifiek voor het gehuurde geldende voorwaarden, zijnde voor de sportaccommodaties deel B en voor de multifunctionele ruimtes deel C.

A.02.04 Daar waar in het specifieke gedeelte wordt afgeweken van het in het algemene gedeelte gestelde, is het specifieke gedeelte bepalend.

A.02.05 De verhuurder is bevoegd bij een huurovereenkomst aanvullende huurvoorwaarden vast te stellen en artikelen van de huurvoorwaarden uit te sluiten.

A.02.06 Huurder kan een optie op een sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte nemen. Een optie is maximaal twee weken geldig en wordt, indien niet afgezegd, na twee weken automatisch omgezet in een aanvraag. Indien zich een tweede optie aandient voor dezelfde ruimte, stelt verhuurder de eerste optant in de gelegenheid om binnen 24 uur aan te geven of zijn optie in een definitieve aanvraag moet worden omgezet. Indien de eerste optant niet binnen 24 uur aangeeft dat zijn optie in een aanvraag moet worden omgezet, vervalt de optie en is verhuurder vrij om tot verhuur aan de tweede optant over te gaan.

A.02.07 De huurvoorwaarden staan vermeld op de website van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe: www.uthuus.nl

 

A.03 Huurtarief en betalingsvoorwaarden

A.03.01 De huurtarieven van de sportaccommodaties worden jaarlijks door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Olst-Wijhe vastgesteld.
Dit in het kader van de per 1 juli 2012 in werking getreden harmonisatie van de tarieven voor binnensportaccommodaties. Het tarief is geldig van 1 juli van enig jaar tot 1 juli van het jaar daaropvolgend.
De verhuurder is bevoegd om in bijzondere gevallen een afwijkend tarief in rekening te brengen.

A.03.02 De huurtarieven van de multifunctionele ruimtes worden jaarlijks door Stichting Kulturhus Olst-Wijhe vastgesteld. Indexering van de huurprijs vindt jaarlijks plaats per 1 juli.

A.03.03 De verschuldigde huur wordt vooraf aan de huurder kenbaar gemaakt. Huurder ontvangt van verhuurder een factuur voor de huur. 

A.03.04 De verhuurder kan voor aanvang van de huurperiode een waarborgsom eisen.
Deze waarborgsom kan later door de verhuurder worden verrekend met:
– de bedragen, die aan de verhuurder verschuldigd zijn wegens beschadiging van een sportaccommodatie, een multifunctionele ruimte, de inventaris en/of sport – en spelmaterialen, of andere gehuurde materialen door toedoen van de huurder of diegene die met toestemming van de huurder gebruik maakt van het gehuurde.
– al wat de huurder aan verhuurder verschuldigd zal zijn op grond van de huurovereenkomst, de wet of redelijkheid en billijkheid.
Aan de huurder zal géén rentevergoeding over de waarborgsom worden betaald.

A.03.05 De verschuldigde bedragen mogen alleen worden voldaan op het vermelde bankrekeningnummer op de facturen.

A.03.06 Aan het personeel mogen geen giften worden gedaan.

A.03.07 In de door de huurder gereserveerde tijd in de sportaccommodatie of multi-functionele ruimte vindt de op- en afbouw van de voorzieningen die de huurder wil gebruiken plaats. Alleen de door de verhuurder toegestane voorzieningen mogen worden gebruikt.

 

A.04 Automatische incasso en incassoprocedure

A.04.01 Verhuurder biedt de vaste huurder de mogelijkheid om de huur maandelijks per automatische incasso af te schrijven.

A.04.02 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen treedt de incassoprocedure in werking. De verhuurder is gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment van achterwege blijven van tijdige betaling.

A.04.03 De incassoprocedure is dat, huurder een herinnering ontvangt met een nieuwe betaaltermijn van twee weken en de vermelding van de wettelijk toegestane incassokosten die in rekening zullen worden gebracht indien binnen deze termijn niet alsnog betaling heeft plaats gevonden.

A.04.04 Indien na het verstrijken van de termijn in de aanmaning als bedoeld in artikel A.04.03  nog altijd geen betaling heeft plaatsgevonden ontvangt huurder een laatste aanmaning voor de verschuldigde huur, verhoogd met de wettelijk toegestane incassokosten en de vermelding van de overdracht van de vordering van de verhuurder aan een incassobureau indien wederom geen tijdige betaling plaatsvindt.

A.04.05 Indien ook de tweede aanmaning als bedoeld in A.04.04 niet tot betaling leidt, zal verhuurder de vordering op huurder overdragen aan een incassobureau, waarbij de incassokosten ten laste van de huurder zullen worden gebracht.

 

A.05 Annulering op opzegging

A.05.01 De verhuurder kan, indien het algemene belang van het onderwijs, cultuur, de sport of de recreatie hiermee is gediend of indien een evenement is gepland in de sportaccommodatie of een multifunctionele ruimte, schriftelijk of via e-mail het gebruik annuleren en/of de huurovereenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken.

A.05.02 Seizoenshuurders dienen uiterlijk 1 juli hun reserveringen voor het komende seizoen aan verhuurder kenbaar te hebben gemaakt. Het seizoensgebruik wordt uiterlijk 1 oktober bevestigd in een contract. Eenmaal vastgelegd seizoensgebruik wordt in geval van een opzegging of wijziging volgens de vastgestelde voorwaarden in rekening gebracht.
De seizoenshuurder mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kosteloos schriftelijk of per e-mail annuleren, indien een opzegtermijn van drie maanden in acht wordt genomen. Bij een latere annulering worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht; tot 4 weken van tevoren 25% van de huur, tot 2 weken van tevoren 75% en bij annulering binnen twee dagen 100% van de huursom.
De huurder die een incidentele reservering maakt, mag de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 weken, kosteloos schriftelijk of per e-mail annuleren.
Bij latere annulering worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht; tot 1 week van tevoren 50%, tot 2 dagen van tevoren 75% en bij latere annulering 100% van de huursom.

A.05.03 Indien de huurder, ondanks schriftelijke sommatie van de verhuurder, verwijtbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet, enige verordening, het plaatselijk gebruik en/of deze overeenkomst op hem rust, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. De door de verhuurder gemaakte kosten worden bij de huurder in rekening gebracht.

A.05.04 De huurder is gehouden aan verhuurder alle schade te vergoeden die de verhuurder lijdt door nalatigheid van de huurder en/of door de opzegging van de overeenkomst als bedoeld in A.05.03, onverminderd de gebondenheid van beide partijen tot nakoming van de verplichtingen, welke tot aan de beëindiging van de huurovereenkomst voor elk van hen zijn ontstaan.

 

A.06 Huisregels 

A.06.01 De huurder wordt geacht de geldende huisregels (aanwezig in de verkeersruimtes in de gebouwen) te kennen en na te leven. Zie www.uthuus.nl.
Dit geldt in het bijzonder voor:
– het algehele rookverbod in de accommodaties;
– het verbod (alcoholische) dranken of etenswaren aan derden te verstrekken of te verkopen, tenzij daarop bij de huurbevestiging uitzonderingen zijn overeengekomen.

 

A.07 Vergunningen en ontheffingen

A.07.01 Op het gebruik van de sportaccommodatie en multifunctionele ruimtes zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing.

A.07.02 Indien er buiten het reguliere gebruik sprake is van gebruik in de vorm van (een) evenement(en), waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers afwijkt van het reguliere gebruik is de huurder op zijn kosten gehouden tot:
– het aanvragen van een evenementenvergunning en andere benodigde vergunningen/ontheffingen bij de desbetreffende gemeentelijke dienst(en);
– het opstellen van een zaalinrichtingsplan en een calamiteitenplan, specifiek gericht op het te houden evenement;
– het door de desbetreffende gemeentelijke dienst(en) laten goedkeuren van deze plannen;
– het tijdig aan de verhuurder overleggen van alle goedgekeurde plannen en verleende vergunningen c.q. ontheffingen, evenals een draaiboek van het evenement.

A.07.03 De verhuurder is gerechtigd bij het niet voldoen aan het in A.07.02 gestelde, het evenement (tijdelijk) stil te leggen en op kosten van de huurder een externe deskundige te raadplegen.

 

A.08 Aansprakelijkheid

A.08.01 De huurder is aansprakelijk voor tijdens het gebruik van het gehuurde door huurder of derden toegebrachte schade  in of aan het gehuurde en aan de eventueel daarin aanwezige inventaris, toegebrachte schade en ernstige vervuiling.

A.08.02 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van belemmeringen door derde(n) of oorzaken van buiten waardoor het gebruik van het gehuurde wordt verhinderd of verminderd, evenmin voor bedrijfsschade voor de huurder en voor schade veroorzaakt aan personen of bezoekers, een en ander in de ruimste zin van het woord.

A.08.03 De verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel van de huurder of van personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van een accommodatie gebruik maken, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid van de verhuurder.

A.08.04 De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van in artikel (A.08.02 en A.08.03) genoemde omstandigheden/oorzaken, voor zover vallend buiten aansprakelijkheid van de verhuurder ten opzichte van de huurder.

A.08.05 De huurder is verplicht alle aantoonbare schade onmiddellijk te melden bij de verhuurder. De huurder wordt door de ingebruikneming van het gehuurde en de daarin eventueel aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in goede toestand.

A.08.06 De huurder dient voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

 

A.09 Publiciteit

A.09.01 Reclame in/aan/op/tegen of in de naaste omgeving van het gehuurde is verboden, tenzij voorafgaande toestemming van de verhuurder is verleend.

 

A.10 Toezicht 

A.10.01 Met het toezicht op de naleving van de huurvoorwaarden is de verhuurder belast. Het feitelijk toezicht op de naleving hiervan valt onder verantwoordelijkheid van de huurder. Aanwijzingen door verhuurder of personeel dienen stipt en onverwijld door de huurder te worden opgevolgd.

A.10.02 Op verzoek van het personeel dient de huurder zich te legitimeren.

A.10.03 Huurder is in alle gevallen verantwoordelijk voor de deelnemers en het publiek van haar activiteit. Zij zal zorgen voor bekwame en indien van toepassing gekwalificeerde leiding en toezien op naleving en handhaving van de huurvoorwaarden.

 

A.11 Huisregels en veiligheid 

A.11.01 De huurder neemt kennis van en past in de praktijk toe de geldende huisregels en de in het ontruimingsplan van de sportaccommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes. Beiden zijn te vinden op de website van de verhuurder (www.uthuus.nl) en op diverse plaatsen in de sportaccommodatie ter inzage.

A.11.02 De huurder geeft medewerking en neemt deel aan een door de verhuurder georganiseerde ontruimingsoefening.

A.11.03 Bij afwezigheid van een bedrijfshulporganisatie van verhuurder dient de ontruimingsorganisatie door de huurder te worden verzorgd.
Indien een bedrijfshulporganisatie van verhuurder aanwezig is stelt huurder één of meerdere personen aan die in noodsituaties in samenwerking met een BHV-er van verhuurder zorg dragen voor het op juiste wijze toepassen van de ontruimingprocedure.

A.11.04 De huurder houdt toezicht op de onder verantwoordelijkheid van de huurder in de sportaccommodatie aanwezige personen. Verhuurder adviseert huurder, om de persoon die de leiding heeft over de personen die onder haar verantwoording gebruik maken van de sportaccommodatie, in het bezit te laten zijn van een EHBO-bevoegdheid.

A.11.05 Indien de huurder gebruik wil maken van toestellen dient hij of zij ervoor te zorgen dat het gebruik begeleid wordt door een persoon met een erkende bevoegdheid. Tot de erkende bevoegdheden worden gerekend: een MOP-diploma, een CIOS-diploma, een akte-J, aantekening-J of daarmee gelijk te stellen onderwijsbevoegdheid, een leidersbevoegdheid van de betreffende sportbond of een door de betreffende sportbond erkende bevoegdheid tot lesgeven.

A.11.06 Lessen, uitvoeringen, trainingen e.d. mogen alleen worden gegeven door of onder verantwoordelijkheid van daartoe bevoegde personen.

A.11.07 De huurder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften gebruiken van de in de multifunctionele ruimte aanwezige materialen.

A.11.08 De huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijke gebruik van de ruimte door haar leden en bezoekers.

 

A.12 Sleutelgebruik

A.12.01 Bij huur van een sportaccommodatie zonder beheer, krijgen de gebruikers de beschikking over een sleutel tegen betaling van een waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom wordt vermeld in de bevestiging. De waarborgsom dient door verhuurder te zijn ontvangen voor afgifte van de sleutel van het gehuurde. De sleutel dient na afloop van de huurperiode worden ingeleverd bij de beheerder van de verhuurder.

A.12.02 In de sportaccommodaties is EHBO-materiaal aanwezig en toegankelijk. Huurders kunnen hier indien nodig gebruik van maken. Geconstateerd misbruik of verkwisting wordt in rekening gebracht bij de huurder.

A.12.03 Huurder werkt onvoorwaardelijk mee aan ontruimingsoefeningen uitgevoerd door verhuurder.

A.12.04 De huurder controleert, als geen overdracht aan een andere huurder plaats vindt, voor vertrek of alle onder zijn of haar verantwoordelijkheid ressorterende bezoekers dan wel deelnemers de accommodatie hebben verlaten.

A.12.05 De huurder controleert bij vertrek alle ruimten op achtergebleven, dan wel ingesloten personen.

A.12.06 Verhuurder retourneert de waarborgsom, nadat huurder de sleutel heeft geretourneerd, de huur is voldaan en verhuurder heeft vastgesteld dat huurder de bepalingen van de huurovereenkomst, de daarop van toepassing zijnde huurvoorwaarden, waaronder de bepalingen inzake het sleutelgebruik, in acht heeft genomen.

 

A.13 Geschillen

A.13.01 Geschillen betreffende betalingsverplichtingen van de huurder en beëindiging van de overeenkomst worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter.

 

A.14 Inwerkingtreding

A.14.01 Deze huurvoorwaarden kunnen worden aangehaald als “Huurvoorwaarden van de sportaccommodaties en multifunctionele ruimtes in beheer van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe” en zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die worden aangegaan na 1 juli 2019.

B. SPORTACCOMMODATIES 


B.01 Hygiëne

B.01.01 De huurder ziet toe op het dichtdraaien van de waterkranen.

B.01.02 De huurder meldt hygiënisch niet verantwoorde situaties aan verhuurder. Dit kan geschieden door melding bij aanwezige beheerders, of per telefoon of e-mail.

B.01.03 De huurder voorkomt onnodige vervuiling en ziet toe op het ordelijke gebruik van de sportaccommodatie, bergingen en kleedruimtes door haar leden en bezoekers. Huurder verwijdert veroorzaakte vervuiling. Indien na afloop van de gehuurde tijd door de verhuurder bovenmatige vervuiling wordt waargenomen, zullen de schoonmaak-kosten bij huurder in rekening worden gebracht.

B.01.04 De huurder draagt na elk gebruik zorg voor het droogtrekken van respectievelijk de doucheruimten en kleedruimten.

 

B.02 Gebruik sportaccommodaties

B.02.01 Het gebruik van hars en/of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.

B.02.02 Het is niet toegestaan de sporthal met straatschoeisel, sportschoenen met afgevende zolen of schoenen met naaldhakken te betreden.

B.02.03 De huurder draagt zelf zorg voor klein sport- en spelmateriaal, dat geschikt is voor zaalgebruik.

B.02.04 De huurder is, binnen de gehuurde ruimte(n), verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op de gebruikers, dan wel toeschouwers, voor, gedurende en na de sportperiode.

B.02.05 Indien de huur is beëindigd, komt de sport-accommodatie beschikbaar voor verhuur aan derde(n).

B.02.06 Bij gebruik van de sportaccommodaties voor andere dan sportdoeleinden, dient huurder maatregelen te treffen zodat de sportvloeren niet beschadigen. Bijv. stoel- en tafelpoten afdoppen en naaldhakken verbieden.

B.02.07 De huurder zorgt ervoor dat de nooduitgangen te allen tijde vrij zijn van obstakels en versperringen.

B.02.08 De huurder mag op maandag tot en met vrijdag de kleedkamers niet eerder betreden dan 15 minuten voor aanvang van de training of lessen. Na afloop van de training dienen de kleedkamers binnen 15 minuten te zijn ontruimd. Op zaterdag en zondag mogen de kleedkamers niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd in gebruik worden genomen. Eventueel langer gebruik, zonder toestemming, zal achteraf in rekening worden gebracht.

 

B.03 Overig

B.03.01 Nieuwe huuraanvragen worden in behandeling genomen conform de voorwaarden zoals vastgelegd in het gemeentelijk besluit “Procedure en criteria gebruik binnensportaccommodaties Olst, Wijhe en Wesepe”. Klik hier.

B.03.02 Bij het gebruik van live- of mechanische muziek worden de wettelijke normen en/of voor-schriften van de gemeente, niet overschreden.

B.03.03 Op de huur van de sportaccommodatie en haar nevenruimten zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld onder A van toepassing.

B.03.04 Verhuur van de sporthallen vindt plaats in derden van het totaal oppervlakte van de hal of als hal in zijn geheel. Dus huurder kan 1/3, 2/3 of 3/3 hal huren. Deze gedeelten zijn tevens als zodanig af te scheiden.

B.03.05 Waar voorwaarden in het B-gedeelte afwijken van het A-gedeelte, zijn de voorwaarden uit het B-gedeelte van toepassing.

C: Multifunctionele ruimtes 


C.01 Gebruik multifunctionele ruimte

C.01.01 De huurder is, binnen de gehuurde ruimte(n), verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op de gebruikers, dan wel toeschouwers, voor, gedurende en na het gebruik van de multifunctionele ruimte. 

C.01.02 De huurder ziet er op toe dat de maximale bezoekersaantallen van de diverse multifunctionele zalen niet worden overschreden. Bij verhuurder is per zaal bekend wat de maximumaantallen per zaal mogen zijn. 

C.01.03 Op de plattegronden met vluchtroutes is aangegeven waar de EHBO-koffers zich bevinden.
In geval van calamiteit zijn deze voor de huurders beschikbaar. Huurder dient zelf te zorgen voor voldoende gekwalificeerde begeleiders voor ontruiming en BHV. 

C.01.04 Handelingen aan licht- en geluid- en andere installaties behoren uitgevoerd te worden door deskundigen, zulks ter beoordeling aan de beheerder. Kosten voor gebruik van en personeel om de installaties te bedienen, worden aan huurder doorberekend. 

C.01.05 Huurder zorgt ervoor dat de nooduitgangen te allen tijde vrij zijn van obstakels en versperringen.

C.01.06 Wanneer publiek wordt toegelaten is de huurder verplicht te zorgen voor voldoende controle en toezicht op ordelijk gedrag. Deze leiding, welke meerderjarig moet zijn, dient ruimschoots voor de aanvang van het evenement aanwezig te zijn en na afloop van het evenement te blijven tot de zaal is ontruimd. Hij/zij dient zich kenbaar te maken bij de beheerder of horeca-exploitant van de accommodatie.
Wanneer er sprake is van kaartverkoop/entreegelden is de huurder zelf verantwoordelijk voor de controle.

C.01.07 Bij het gebruik van live- of mechanische muziek worden de wettelijke normen niet overschreden.

C.01.08 Indien de huur is beëindigd, komt de multifunctionele ruimte beschikbaar voor verhuur aan derde(n).

C.01.09 De huurder mag de gehuurde ruimte niet eerder betreden dan 15 minuten voor aanvang van de huur. Tevens dient de ruimte uiterlijk 15 minuten na afloop van de huur te zijn ontruimd.

D: Handleiding bij ontruiming van sportaccommodaties en multifunctionele ruimtes 


D.01.01 Situaties
In ieder gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat alle aanwezige personen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten.

Deze situaties kunnen zich voordoen bij:
– brand;
– wateroverlast;
– stormschade;
– bommelding;
– gaslekkage;
– in opdracht van bevoegd gezag;
– of andere voorkomende gevallen.

D.01.02 Prioriteitenstelling
Bij het opstellen en toepassen van het ontruimingsplan zijn de volgende prioriteiten gesteld:
1. redding van mensen, dieren, have en goed;
2. uitbreiding voorkomen;
3. bestrijding calamiteit;
4. beperking gevolgschade en vervolgschade;
5. onderzoek.

D.01.03 Taken bedrijfshulpverleners (BHV’er)
De BHV’ers dragen zorg voor de daadwerkelijke calamiteitenbestrijding.
Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het snel en veilig laten verlopen van de ontruimingsprocedure.

De BHV’ers hebben de volgende taken:
– Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
– Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen;
– Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in de sportaccommodatie;
– Het alarmeren van en samenwerken met de Brandweer en hulpverleningsorganisaties.

Bij een externe melding moeten altijd de volgende gegevens worden doorgegeven:
– Uw naam;
– Adres van gymzaal of sportaccommodatie/multifunctionele ruimte;
– Locatie van het incident (verdieping/gebouwdeel);
– Aard van het incident;
– Omvang van het incident;
– De acties die u gaat ondernemen;
– Vermiste personen/slachtoffers;
– Overige bijzonderheden.

D.01.04 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
De ontruimingsorganisatie bestaat, indien aanwezig, uit de (sporthal)beheerder en de aanwezige bedrijfshulpverleners. Bij afwezigheid van een bedrijfshulpverleningsorganisatie van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe, dient de ontruimingsorganisatie te worden verzorgd door de huurder(s).
Tijdens de ontruiming wordt het gebouw nogmaals gecontroleerd door de bedrijfshulpverleners en/of begeleiders.

D.01.05 Hoe te handelen bij het ontdekken van een brand
Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in en waarschuw, indien aanwezig, direct de beheerder. Bel indien nodig direct 112 en geef door:
– Uw naam;
– Locatie van de brand;
– Omvang van de brand;
– De acties die u gaat ondernemen;
– Vermiste personen; overige bijzonderheden;

Pas verder direct onderstaande handelingen toe:
– Waarschuw de aanwezigen in de omgeving;
– Probeer de brand te blussen;
– Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren tussen u en de brand;
– Blijf, bij rookontwikkeling, laag bij de grond;
– Verlaat direct het gebouw via de geldende vluchtroutes (zie ook ontruimingsplattegronden);
Neem bezoekers mee, u bent hiervoor verantwoordelijk!;
– Geef zoveel mogelijk informatie aan de hulpverleners, personeel of begeleiders die van belang kan zijn.

D.01.06 Hoe te handelen bij een brand- of ontruimingsalarm
U wordt via het ontruimingssignaal (slow-whoop) of de omroepinstallatie gewaarschuwd.
– Pak zo nodig uw waardevolle papieren;
– Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren;
– Instrueer uw bezoekers, u bent hiervoor verantwoordelijk!;
– Blijf, bij rookontwikkeling, laag bij de grond;
– Verlaat direct het gebouw via de geldende; vluchtroutes (zie ook de ontruimingsplattegronden indien aanwezig);
– Neem bezoekers mee, u bent hiervoor verantwoordelijk!;
– Ga naar de verzamelplaats ‘t SPOC-terrein: tussen fietsenstalling en Capellenborg;
– Ga naar de verzamelplaats Holstohus: seniorenwoongebouw naast het Holstohus.

Wacht de komst van de opgeroepen (bedrijfs)hulpverleners af en ga pas weer naar binnen, nadat door hen het sein “veilig” is afgegeven.