Ontmoet, verbindt en deelt
Samen met ons in beweging
Lekker buiten bij het infocentrum
Onze assistenten in beheer
Doe je mee?
Gezellig samen eten
Dansje wagen

Gedragscode vrijwilligers Stichting Welzijn Olst-Wijhe en Stichting Kulturhus Olst-Wijhe

Inleiding
Het bestuur van Stichting Welzijn Olst-Wijhe en van Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (beiden samen nader te noemen als ut Huus), bij deze vertegenwoordigd door mevrouw Angelieke Huisman, vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers en andere betrokkenen op een plezierige en verantwoorde manier met elkaar omgaan. Een prettig werkklimaat en goede onderlinge omgangsvormen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Onze gedragscode (zoals hieronder vermeld) legt de omgangsvormen in grote lijnen vast.
 

Definities in de Gedragscode

Integriteit van handelen
Integriteit van handelen is in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ut Huus staat voor goede omgangsvormen; kijken naar wat mensen wel kunnen, respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze begrippen vormen de basis voor de gedragscode die we hanteren.

Gedragscode
De gedragscode wordt opgesteld ten behoeve van (vrijwillige) begeleiders, die een verantwoordelijkheid hebben voor cliënten/deelnemers zoals kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij gaat het om de zorg, verantwoordelijkheid en bescherming van degenen met wie je 'werkt' als vrijwilliger en begeleider. Een gedragscode is een document met richtlijnen over hoe (vrijwillige) medewerkers omgaan met kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking die ze helpen. De gedragscode helpt om over deze omgangsvormen te blijven praten en naar je eigen gedrag en dat van andere begeleiders te kijken.

Respect
Respect betekent voor ut Huus het eerbiedigen van menselijke waardigheid en de onderschrijving van het begrip keuzevrijheid.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan we: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie verstaan we: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag dat een seksuele gunst tot doel heeft.

Agressie
Onder agressie verstaan we: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Discriminatie
Onder discriminatie verstaan we: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Levensbeschouwing
Levensbeschouwing is een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.
 

Doel en reikwijdte van de Gedragscode

Uitgangspunt en doel van deze gedragscode
De gedragscode is een belangrijk middel in het voorkomen en bestrijden van agressie, (seksuele) intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. Vrijwilligers krijgen door deze gedragscode een goed inzicht in het beleid van ut Huus voor wat betreft bovengenoemde zaken. Het invoeren van een gedragscode biedt tevens de mogelijkheid om genoemde ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken.

Reikwijdte van de gedragscode
Deze gedragscode geldt voor alle geregistreerde vrijwilligers die werken op de verschillende locaties van ut Huus.

Inhoud van de Gedragscode

Omgang met cliënten/deelnemers (die minderjarig zijn en/of een verstandelijke hebben)
Voorop staat dat het gedrag van de vrijwilliger is gericht op een prettige omgeving, beleefde omgangsvormen, en een sfeer van veiligheid en respect. Om zowel de cliënt/deelnemer als de vrijwilliger te beschermen, hebben we de volgende richtlijnen opgesteld:

 • De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de cliënt/deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de cliënt/deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de cliënt/deelnemer. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar of een persoon met een verstandelijke beperking zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Evenmin worden seksuele gedragingen en discriminerend gedrag van cliënten/deelnemers geaccepteerd en wordt door vrijwilligers van ut Huus geen initiatief genomen tot seksueel gedrag en/of discriminerend gedrag jegens hen.
 • De vrijwilliger heeft de plicht de cliënt/deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de cliënt/deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.

Overige richtlijnen:

 • Indien een vrijwilliger zaken signaleert binnen ut Huus of bij de cliënt/deelnemer die in zijn/haar ogen niet passen in het kader van integer handelen, dient deze direct zijn contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon hiervan op de hoogte te stellen.
 • De vrijwilligers van de Huuskamer dragen de visie van de Huuskamer uit en hebben een signalerende functie met betrekking tot de cliënten/deelnemers
 • Het gebruik van drugs of alcohol is tijdens de uitoefening van de functie niet toegestaan, evenals het onder invloed zijn van alcohol en drugs.
 • Er wordt van vrijwilligers verwacht dat ze representatief gekleed gaan voor de functie die ze uitoefenen.
 • Vrijwilligers van ut Huus mogen geen geschenken van derden aannemen met een waarde van meer dan € 10,-. Alle geschenken boven de € 10,- moeten worden gemeld bij de contactpersoon die vervolgens bepaalt hoe verder te handelen.
 • Als zorgvrijwilliger is het niet toegestaan om de pinpas te gebruiken van de persoon waar je zorg aan verleent. Het gebruiken van contant geld om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen, is wel toegestaan
 • Het is niet toegestaan om bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden te gebruiken.
 • Vrijwilligers vertonen geen agressief gedrag tegenover de cliënten/deelnemers en accepteren geen agressieve gedragingen van deelnemers en cliënten/deelnemers jegens hen
 • Een formele (schriftelijke) afspraak bij risicovolle handelingen (medicatie, etc.) is in het kader van aansprakelijkheid zowel voor vrijwilliger als organisatie van groot belang en verplicht
 • Indien een vrijwilliger benaderd wordt door de pers in het kader van zijn of haar vrijwilligerswerk voor ut Huus, dient de pers doorverwezen naar de directie van ut Huus

Toezicht, klachten en evaluatie

Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is de directeur-bestuurder van ut Huus belast.

Klachten
In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwilliger of een medewerker van ut Huus dit signaleren en daarvan melding maken bij de directeur bestuurder. De directeur bestuurder draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger aanleiding bestaat kan hij/zij een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon van ut Huus.

Evaluatie
Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

Aldus vastgesteld te Olst-Wijhe.

Datum: december, 2018

A Huisman, directeur bestuurder ut Huus