Update Manifestgroep

 

In 2017 ontstond er een beweging in de lokale gemeenschap onder de titel STROOM. Inwoners van de gemeente zagen en zien toenemende problemen en knelpunten die zich voordoen in het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. In 2019 is rondom dit onderwerp de noodklok geluid bij de gemeenteraad. Dat is gebeurd op initiatief van de Manifestgroep met ondersteuning van een grote groep verenigingen en vrijwilligersorganisaties. De gemeente heeft daarop besloten om voor 2019-2020 middelen beschikbaar te stellen voor de aanpak van deze knelpunten. Daarmee werd het mogelijk om ‘proeftuinen’ in te richten. Dit zijn thema’s die allemaal te maken hebben met de toekomst van de verenigingen en stichtingen en vrijwilligersorganisaties in onze gemeente.

De bedoeling is dat de proeftuinen gaan laten zien wat er gedaan kan worden om jullie te ondersteunen in de rol die je vervult. Maar ook om de grotere vraagstukken waar we voor staan in beeld te brengen. Zoals bijvoorbeeld: welke ondersteuning is er nodig om voor vrijwilligers en verenigingen toekomstbestendig te zijn? Welke vragen leven er bij vrijwilligers en verenigingen die zij niet individueel kunnen aanpakken, maar waarvoor een gezamenlijke aanpak nodig is?

 

De Manifestgroep in het kort

De Manifestgroep bestaat uit: Ton Stroucken, Jan van ’t Land, Klaas Jilderda, Jack Nuissl (vrijwillig actief in de sport en cultuur).

Namens de gemeente neemt Leontine Maas deel. De ondersteuning wordt geleverd door Angelieke Huisman van ut Huus en Anne Marie van Oldeniel als extern procesbegeleider.

 

Hieronder een korte update per thema.

 

Één activiteitenagenda Olst-Wijhe

Eén agenda voor Olst-Wijhe is een langgekoesterde wens. Nu weten initiatiefnemers van activiteiten, vaak niet van elkaar wie, wat en wanneer organiseert. Als je dat wel weet, dan worden activiteiten gespreid en komt er ruimte voor samenwerking. Bijvoorbeeld door een lentebeurs te verbinden aan een muziekevenement en zo een win-win te organiseren.

In deze proeftuin is een concreet plan gemaakt voor het realiseren van de agenda en het gebruik er van. Ook vonden we voldoende geld om een proefversie te maken. En die is klaar.
We hopen begin 2021 de mogelijkheden aan jullie te presenteren. Momenteel bevinden we ons nog in de testfase.

 

 

SPOC nieuwe stijl

Het is de bedoeling dat het SPOC een plek wordt waar sport, bewegen, onderwijs en een gezonde leefstijl centraal staan. Alle partners, denk aan sport, scholen, kinderopvang en welzijn, zijn betrokken en nieuwe partners melden zich. Omdat iedereen het belang er van inziet en omdat dit proces nog wel even gaat duren, is bij de provincie Overijssel een aanvraag gedaan voor ondersteuning, zodat het proces voortgezet kan worden. We zijn in afwachting van het besluit.

Intussen werken de SPOC-partners door aan onderwerpen die nu al te realiseren zijn. Bijvoorbeeld het aanpassen van het plein tussen de sporthallen De Lange Slag, de Capellenborg en de Bieënkorf. Een vrij toegankelijk plein dat uitnodigt om te bewegen!

 

 

Lab XL

In een laboratorium (ook wel Lab) worden zaken ontwikkeld, getest en getoetst. Dat is ook de bedoeling van de proeftuin LabXL. De gemeente wil met initiatiefnemers in een experimentele setting bekijken of bepaalde werkwijzen en procedures anders of eenvoudiger kunnen om verenigingen, stichtingen etc. in hun werk te ontlasten. Maar ook om dilemma’s te delen en te bespreken. Begin 2020 is een start gemaakt met het onderwerp evenementenvergunningen. Door de coronacrisis heeft dit vertraging opgeleverd. Inmiddels heeft de gemeente een coronavraagbaak ingesteld. Daar kunnen verenigingen en inwoners zich melden met vragen. Haar naam is Joyce Lammers en te bereiken op: 0570 – 56 80 80. We hopen begin 2021 wel één of twee Labs op te starten. Heb je hiervoor een idee of vraag? Laat het weten!

 

Bestuurlijke proeftuin

Vanuit deze proeftuin zijn we op zoek gegaan naar vraagstukken op het gebied van besturen, bestuursvormen en bestuurlijke vernieuwing/verandering. Wanneer we weten wat de vraag is kunnen we een goed ondersteuningsaanbod maken. Sportclub Wesepe, ouders van de judo in Wijhe en de Winkel van Daar worden op dit moment geholpen bij hun vragen. Onderwerpen zijn: statuten(-wijziging), wat ben je verplicht als bestuur, samenwerkingsafspraken en inzet van vrijwilligers.
Door deze actie kwamen veel meer vragen naar boven en we hopen daarop – mede vanuit het standaard aanbod van utHuus ondersteuning te bieden.

Daarnaast hebben nieuwe initiatieven zich gemeld die, omdat ze geen rechtspersoon zijn, aanlopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden. Ze vragen zich af of ze kunnen aansluiten bij bestaande organisaties, in plaats van zelf een vereniging of stichting op te richten en daar vervolgens weer bestuursleden voor moeten zoeken.

De afgelopen periode is ook duidelijk geworden dat er geregeld behoefte is aan technische of administratieve ondersteuning. Bijvoorbeeld bij ledenadministratie, contributie-inning, jaarrekening opstellen, ticketverkoop etc. Tot op heden biedt ut Huus deze faciliteiten aan.

 

Proeftuinen lopen door

Natuurlijk heeft de coronacrisis de proeftuinen belemmerd en vertraagd. Maar we gaan gewoon door en de eindtijd die nu is gesteld is juni 2021. Dus heb je vragen die passen bij een van de proeftuinen, kom er mee! Dat kan bij Angelieke Huisman: a.huisman@uthuus.nl

 

Na de proeftuinen

De Manifestgroep en ut Huus zorgen er voor dat dat de kennis en ervaring die nu verzameld wordt bewaard blijft. Door dat te doen blijft de informatie beschikbaar voor vergelijkbare vragen van jullie in de toekomst. Ook gaat de Manifestgroep opnieuw met de gemeente in gesprek. Er wordt een tussenrapportage opgesteld en de inhoud daarvan gaan we zowel met het college als de raad bespreken. Van de voortgang daarvan houden we jullie op de hoogte. Wil je up to date blijven over de Manifestgroep? Meld je dan hier aan voor de Manifest-nieuwsbrief.

 

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina en Instagram of via onze ut Huus nieuwsbrief.

ANGELIEKE HUISMAN

ANGELIEKE HUISMAN

OMDENKER

gepassioneerd, innovatief en humor 

a.huisman@uthuus.nl
06 - 54 70 02 02

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!

© COPYRIGHT UT HUUS 2021