Bestuurswisseling ut Huus

 

Het veranderende werkveld van ut Huus vraagt om organisatorische aanpassingen. ut Huus voert per 1 juli een bestuurswijziging door. De huidige directeur-bestuurder, Angelieke Huisman, gaat zich toeleggen op de inhoudelijke werkterreinen van ut Huus, te weten: welzijn, sport en cultuur. Daarmee legt zij de functie van directeur-bestuurder neer.

 

De verantwoording voor het beheer en exploitatie van het maatschappelijk vastgoed in Olst-Wijhe en de gehele organisatie zal komen te liggen bij Bernard de Vries Robles. Hij neemt daarmee de functie van directeur-bestuurder over.

 
Het sociaal domein is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Decentralisatie vanuit het Rijk heeft ervoor gezorgd dat er meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en burgers is komen te liggen. Mensen met een hulpvraag blijven langer thuiswonen. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar: zij helpen bijvoorbeeld bij boodschappen doen, administratie of vervoer. Bij een teruglopend vrijwilligersbestand, vraagt dat om nieuwe, creatieve vormen van vrijwilligerswerving.
 
Samenwerking
Samenwerking met andere (zorg)aanbieders is noodzakelijk om te zorgen voor een kwalitatief goed welzijnsaanbod voor onze inwoners. Vaak is er naast hulp bij praktische zaken ook hulp nodig om de mantelzorgers te ontlasten of bij te staan in een moeilijke periode. Dan is samenwerking met collega-organisaties op het gebied van mantelzorg, thuiszorg of maatschappelijk werk van groot belang. Gaten in het ondersteuningsaanbod kunnen hiermee voorkomen worden.
 
Knelpunten verenigingsleven
Tegelijkertijd constateren wij knelpunten in het verenigingsleven. Ook daar staat het (bestuurlijke) vrijwilligerswerk onder druk en zoeken we samen met hen naar nieuwe vormen.
 
Al met al is daardoor het werk van ut Huus complexer en omvangrijker geworden. Het vraagt meer expertise, ervaring en capaciteit van de medewerkers.
 
Exploitatie en beheer
Daarnaast vraagt de exploitatie en het beheer van maatschappelijk vastgoed in toenemende mate de aandacht. Om het voorzieningsniveau in Olst-Wijhe in omvang en kwaliteit te blijven garanderen is aanvullende expertise nodig.
 
Genoemde ontwikkelingen vragen om een aanpassing in de organisatie, zodat ut Huus de komende jaren haar missie kan blijven volbrengen en de kwaliteit kan leveren die daarbij hoort.
 
De Raad van Toezicht is bijzonder blij dat met deze organisatorische aanpassingen de waardevolle kennis en ervaring van mw. Huisman behouden blijft voor de organisatie. En dat met het aantrekken van dhr. De Vries Robles de benodigde expertise is binnengehaald. De Raad van Toezicht heeft het volste vertrouwen dat ut Huus hiermee goed is toegerust om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.
 
Over ut Huus
ut Huus faciliteert en organiseert initiatieven, diensten en activiteiten voor en door inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Bij ut Huus kan men terecht voor een groot aanbod op het gebied van welzijn, cultuur en sport & bewegen.
 
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Zuidema, voorzitter Raad van Toezicht ut Huus, rob.zuidema@dewerkkamer.com
 

Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina en Instagram.

JIJ EEN ACTIVITEIT? WIJ HEBBEN DE RUIMTE!

© COPYRIGHT UT HUUS 2021